SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 3-4, Page(s) 089-092    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİNİN TANISINDA TRU-CUT BİYOPSİSİNİN YERİ: 355 OLGUNUN İRDELENMESİ
Taner AKALIN, Uğur ERTAN, Yavuz ANACAK, Ayşenur MEMİŞ, Dündar SABAH, Gülşen KANDİLOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Tru-cut biopsi, tanı, yumuşak doku tümörleri

Yumuşak doku tümörlerinde açık biyopsi yerine tru-cut biyopsi uygulaması, özellikle tümör merkezlerinde son yıllarda giderek artmaktadır. Bu çalışmada 355 olguya dayanan deneyim ile tru-cut biyopsisinin güvenilirliği araştırılmıştır. İlk tru-cut biyopsi ile, olguların 135’i sarkom, 96’sı benign tümör, 48’i tümör dışı lezyon, 22’si fibromatozis, 20’si metastaz, 2’si lenfoma tanısı aldı. Tru-cut biyopsilerin %6’sı tanı için yetersizdi. Tru-cut biyopsisi değerlendirilen olguların 162’sine ait rezeksiyon materyali incelendi ve 103 primer malign tümör içinde en sık görülenler malign fibröz histiositom (%25) ve liposarkom (%25) idi. Eksizyon materyali incelenen olgularda, tru-cut biyopsi ile malignite için doğruluk %97, sarkom tanısı için doğruluk %94, duyarlılık %90, derecelendirme için duyarlılık %88, sarkom subtiplemesi için duyarlılık %86 olarak saptandı. Bu sonuçlar tru-cut biyopsilerin güvenilir olduğunu ve rutinde açık biyopsi yerine kullanılabileceğini, kaynak verilerine benzer şekilde ortaya koymaktadır. Ancak görece az görülen yumuşak doku tümörlerinde deneyim kazanmak güç olduğundan, tru-cut biyopsileri değerlendirirken ihtiyatlı olmak ve tedavinin planlanmasında büyük önem taşıyan sarkom ile lenfoma ya da metastaz ayrımı veya histolojik derecelendirme kararında en ufak kuşku duyulduğunda tekrar trucut biyopsi ya da açık biyopsi istemekten kaçınmamak gerektiğine inanıyoruz. Öte yandan klinikopatolojik korelasyonun olası hataları azaltacağını düşünüyoruz.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]