SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 3-4, Page(s) 093-096    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
KALBİN PRİMER ANJİOSARKOMU (OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ)
Nusret AKPOLAT, Fatma Hüsniye DİLEK, Beyhan ERYONUCU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kardiyoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Kardiak anjiosarkom

Primer kardiyak anjiosarkomlar, nadir tümörler olup kalbin primer tümörlerinin %8.8’ini oluştururlar. Kadın ve erkeklerde eşit oranda görülür, daha çok dördüncü dekatta ortaya çıkar ve en sık sağ atriumda yerleşirler. Genellikle ancak postmortem tanı konulabilen ve en sık akciğerlere metastaz yapan kardiyak anjiosarkomların prognozları oldukça kötü olup, iki yıl yaşam oranı %17 dolayındadır. Altı aydır devam eden öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve zayıflama şikayetleri ile baş vuran 30 yaşındaki kadın hastanın yapılan fizik muayenesinde, konjestif kalp yetmezliğine ait bulgular tesbit edildi. Rutin radyolojik ve laboratuar tetkiklerinde spesifik bir bulguya rastlanmadı. EKG’de düşük voltaj ve tüm derivasyonlarda T negatifliği saptandı. Hasta tetkik döneminde gelişen akut kalp tamponadı nedeniyle kaybedildi. Yapılan otopside sağ atriumu tamamen ve sağ ventrikülü kısmen tutan tümörün, perikarda infiltrasyon gösterdiği ve perikardiyal boşluğu doldurduğu görüldü. Histopatolojik incelemede yaygın nekroz ve kanama alanları içeren tümörde, immünhistokimyasal boyamada tümör hücrelerinin sitokeratin ile negatif, vimentin ve FVIII ile pozitif boyandığı saptandı. Anjiosarkom tanısı alan tümörün, sağ ve sol akciğerde yaygın metastaz ve tümör trombüsleri oluşturduğu görüldü. Diğer organlarda patolojik bir bulguya rastlanmadı. Olgu literatür verileri ışığında tartışıldı.

Bu makale XIV Ulusal Patoloji Kongresi’nde poster olarak sunulmuştur.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]