SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 3-4, Page(s) 097-099    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
"PROLİFERASYON GÖSTEREN" SANTRAL NÖROSİTOMA (OLGU SUNUMU)
İlhan ELMACI, Özlem KURTKAYA, Aydın SAV, M. Necmettin PAMİR
Marmara Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Nöropatoloji Bölümü
KEY WORDS : Proliferatif indeks, radyoterapi, santral nörositoma

Santral nörositomalar tüm intrakranial tümörler arasında %0.25-% 0.5 oranında görülen iyi prognozlu tümörlerdir. Sıklıkla genç erişkinlerde intraventriküler lokalizasyonda görülürler. Bu tümörler cerrahi olarak total rezeke edilebildiklerinde iyi seyir gösterirler. Ancak yüksek proliferasyon potansiyeline sahip santral nörositomaların daha agresif bir klinik tablo oluşturdukları ve total ekzisyon sonrasında dahi radyoterapi almaları gerektiği ileri sürülmektedir. Histopatolojik olarak atipi bulguları bulunan veya bulunmayan, ancak yüksek proliferatif indekse (MIB1-LI>% 2) sahip olguların rekürrens gösterebileceği bilinmektedir. Sunulan olgu proliferasyon indeksi %2’den yüksek olan (MIB1-LI=%4.3) ve total rezeksiyon sonrası radyoterapi uygulanan bir santral nörositoma olgusudur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]