SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 3-4, Page(s) 100-102    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
PROSTAT KARSİNOMLARINDA P53 NÜKLEER BİRİKİMİNİN KLİNİKOPATOLOJİK PROGNOSTİK PARAMATRELERLE İLİŞKİSİ
Nilüfer ONAK KANDEMİR, Nagehan ÖZDEMİR BARIŞIK, Aylin EGE GÜL, Nusret ERDOĞAN , Dilek YAVUZER, Nimet KARADAYI
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
KEY WORDS : Prostat, adenokarsinom, prognoz, p53

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği’nde, 1993-1998 yılları arasında prostat adenokarsinomu tanısı alan 50 olgu, p53 overekspresyonu yönünden immunhistokimyasal yöntemle incelendi. Olgular p53 overekspresyonu ile tümör tipi, histolojik grade, evre, vasküler ve perinöral invazyon gibi farklı prognostik parametreler arasındaki ilişki açısından değerlendirildi. Olguların %22’sinde p53 overekspresyonu saptandı. p53 pozitif olgularda boyanma yaygınlığı ve yoğunluğu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edildi. Erken evre ve düşük grade’li tümörlerin hiçbirinde p53 overekspresyonu saptanmazken, grade ve evre yükseldikçe istatistiksel olarak anlamlı artış dikkati çekti. p53 overekspresyonu ile vasküler ve perinöral invazyon arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. p53 pozitif olan 11 olgudan 8’inde tümöre komşu benign glandların bazal ve sekretuar hücrelerinde nükleer boyanma gözlendi. Çalışmamızdaki bulgular prostat kanserlerinde diğer organ kanserlerine göre p53 overekspresyonunun daha nadir bir bulgu olduğu görüşünü desteklemektedir. p53 overekspresyonunun Gleason grade’i ve evre ile ilişkili olduğu, ancak vasküler ve perinöral invazyondan bağımsız olduğu görülmüştür. Tek başına kötü prognoz göstergesi olmamakla birlikte, latent ve erken prostat kanserlerinde p53’ün saptanması tedaviyi yönlendirici olabilir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]