SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 3-4, Page(s) 106-112    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
MESANENİN NONİNVAZİV PAPİLLER ÜROTELYAL TÜMÖRLERİNİN WHO/ISUP KONSENSUS SINIFLAMASINA GÖRE YENİDEN SINIFLANDIRILMASI VE ALTGRUPLARIN P53 VE Kİ-67 EKSPRESYONLARI İLE KORELASYONU
Zehra GÜLÇİFTÇİ, Ayşenur AKYILDIZ İĞDEM, Pınar TUZLALI, Ruhi SARI, Can ARAT, Nusret ERDOĞAN
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisi
KEY WORDS : Mesane ürotelyal hücreli karsinom, noninvaziv papiller neoplazm, WHO/ISUP Konsensus klasifikasyon, p53, Ki-67, prognoz

Amaç: 1998 WHO/ISUP Konsensus toplantısında, pTa evreli mesane ürotelial hücreli karsinomlar, ‘noninvaziv papiller ürotelial neoplazm’ başlığı altında toplanarak histomorfolojiye dayanan 4 altgrup oluşturulmuştur. Bu altgruplar arasında rekürens ve progresyon tahmininde p53 ve Ki-67 overekspresyonun yararlı olabileceğini düşünülmüştür.

Materyal-Metod: Bu çalışmada,1995-1999 yılları arasında, Taksim Hastanesi patoloji laboratuarında, papillom, grade I, II (Mostofi) ve stage pTa ürotelyal hücreli karsinom tanısı almış 50 olgu retrospektif olarak incelenmiş ve konsensüs sınıflamasına göre, 4 altgruba ayılmıştır. İmmünhistokimyasal olarak altgrupların p53 ve Ki-67 overekspresyonlarının, prognoz ile korelasyonunun istatiksel değerlendirmesi yapılmıştır.

Bulgular: Laboratuarımızda değerlendirilen mesane tümörlerinin yaklaşık %95.3’ünü ürotelyal hücreli karsinomlar oluşturmaktadır. İlk tanı sırasında hastaların %32.3’ü evre pTa ve papillom, grade I-II (Mostofi) ürotelyal hücreli karsinomludur. Olguların %14.58’i ürotelyal papillom (ÜP), %33’ü düşük malign potansiyelli papiller üretalial neoplazm (LMP-PÜN), %29.16’sı düşük-gradeli papiller ürotelyal karsinom (LG-PÜK) ve %22.91’i yüksek gradeli papiller ürotelial karsinom (HG-PÜK) olarak tespit edildi. P53 ve Ki-67 ekspresyonları ortalama değerleri sırasıyla ÜP’da 0.03 ve 0.0380, LMP-PÜN grubunda, 0.0660 ve 0.080; LG-PÜK grubunda, 0.1999 ve 0.1969; HG-PÜK grubunda 0.3517 ve 0.3010 olarak bulundu.

Tartışma: Evre pTa’lı hastaların %90’dan fazlasında benign formda mesane neoplazmları mevcuttur. Gerçek malign tümöre sahip hasta grubu azdır. Ölüme sebebiyet verebilecek yüksek rekürrens ve progresyon potansiyeli mevcut bu grubu belirlemenin önemi açıktır.

Sonuç: WHO/ISUP Konsensusunun getirdiği bu yeni yaklaşım, noninvaziv mesane tümörlerinin prognostik tahmininde, klinik verilerle uyumlu bulunmuştur. Bu morfolojik yaklaşım immünhistokimyasal çalışma ile tamamlanıp, p53(p=0.003) ve Ki-67(p=0.005) overekspresyon değerleri ile istatiksel olarak da doğrulanmıştır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]