SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2004, Volume 20, Number 1-2, Page(s) 014-017    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
İNVAZİV SERVİKS KARSİNOMLARINDA ANJİOGENEZİN PROGNOSTİK FAKTÖRLER ÜZERİNE ETKİSİ
Özlem SARAYDAROĞLU, Semra ÖZUYSAL, Tufan BİLGİN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi KHD Anabilim Dalı
KEY WORDS : Servikal karsinom, anjiogenezis, mikrodamar dansitesi, metastaz

İnvaziv servikal karsinomda anjiogenezis ile sürvi ve klinikopatolojik parametreler arasındaki ilişki değerlendirildi. 1995-2000 yılları arasında servikal karsinom tanısı almış 55 olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların 11’ inde (%20) punch biyopsi; altısında (%10.9) total abdominal histerektomi, 38’ inde (%69.1) Wertheim operasyonu yapılmıştı. İmmünhistokimyasal olarak Faktör VIII-related antijen ekspresyonu incelendi. Küçük büyütmede (x100) mikrodamarlanmanı n en fazla olduğu alan belirlenerek, büyük büyütmede (x400) yapılan sayımla her tümörün mikrodamar dansitesi mikrodamar dansitesi saptandı. Mikrodamar dansitesi değerleri yüksek, orta ve düşük gruplar şeklinde değerlendirildi. İstatistiksel analizler yapıldı. Mikrodamar dansitesi artışı ile lenf nodu metastazı arasında pozitif bir ilişki bulundu (p<0.05). Mikrodamar dansitesi artışı ile yaş, tümör çapı, histopatolojik tip, grade ve klinik evre arasında farklılık saptanmadı. Düşük, orta ve yüksek gruplardaki mikrodamar dansitesi değerleri arasında anlamlı bir farklılık yoktu. Sonuç olarak servikal karsinomlarda artmış anjiogenezisin, lenf nodülü metastazı ile ilişkili olduğu ve metastatik potansiyeli belirlemede faydalı bir prognostik parametre olabileceği kanısına varıldı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]