SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2004, Volume 20, Number 1-2, Page(s) 005-009    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
KOLOREKTAL POLİP VE KARSİNOMLARDA p53, bcl-2, c-myc OVEREKSPRESYONLARININ PROGNOSTİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
Sevinç HALLAÇ KESER, Dilek YAVUZER, Nimet KARADAYI, Saime HEPDOKUYUCU, Nilüfer ONAK KANDEMİR, Aylin EGE GÜL, Nagehan ÖZDEMİR BARIŞIK
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
KEY WORDS : Kolorektal adenokarsinom, kolorektal polip, p53, bcl-2, c-myc

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümünde, kolorektal karsinom tanısı alan 30 olgu ile 15’i neoplastik (adenomatöz) olmak üzere 20 kolorektal polip olgusu immünhistokimyasal olarak p53, bcl-2 ve c-myc overekspresyonları açısından değerlendirilmiştir. Karsinom olgularında; diferansiyasyon derecesi, evre, lenf nodu metastazı, vasküler invazyon, tümörün lokal yayılımı; kolorektal poliplerde ise; polip tipleri ve displazi dereceleri ile immünhistokimyasal olarak p53, c-myc ve bcl-2 overekspresyonları arasındaki ilişki irdelenmiştir. Adenokarsinom olgularında p53 overekspresyon oranı %77, bcl-2 overekspresyon oranı %70, c-myc overekspresyon oranı %70 olarak bulundu. p53, bcl-2, c-myc immünreaktivitesi ile karsinom olgularının diğer prognostik parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. Kolorektal poliplerde p53 overekspresyon oranı %35, bcl-2 overekspresyon oranı %45, c-myc overekspresyon oranı %50 olarak bulundu. Polip tipleri ve displazi dereceleri ile p53, bcl-2, c-myc immünreaktivitesi arasında korelasyon gözlenmedi. Yaptığımız retrospektif çalışmada olgu sayımızın azlığı ve hastaların operasyon sonrası uzun süreli takiplerinin olmaması nedeniyle bu markerlerin prognostik anlamları üzerinde yorumda bulunulamadı. Ancak karsinom olgularının yanısıra adenomatöz polip olgularında da yüksek sayılabilecek oranlarda p53, bcl-2, c-myc immünreaktivitesi saptamamız, bu biomarkerların karsinogenezin erken basamaklarında mutasyona uğradıklarını ve adenomdan karsinoma geçişte aktif rol oynadıklarını düşündürmektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]