SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2003, Volume 19, Number 1-2, Page(s) 033-035    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
MAFFUCCİ SENDROMU: RADYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK BULGULAR (OLGU SUNUMU)
Mehmet H ATALAR, Orhan SOLAK, Mübeccel ARSLAN, Fahrettin GÖZE, Esin YILDIZ
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı,Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı,Sivas
KEY WORDS : Enkondrom, hemanjiyom, maffucci sendromu

Maffucci sendromu yumuşak doku hemanjiyomları ve multipl enkondromlar ile karakterize nadir bir konjenital mezodermal displazidir. Bu bildiride Maffucci sendromlu bu olgunun radyolojik ve histopatolojik bulguları literatür bilgileri ışığında sunulmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]