SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2004, Volume 20, Number 1-2, Page(s) 031-033    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
PANKREASTA MİNİMAL İNVAZİV: İNTRADUKTAL PAPİLLER MÜSİNÖZ NEOPLAZİ: OLGU SUNUMU
Hasan GÜÇER, Ümit Seza TETİKKURT, Nusret ERDOĞAN, Okan DEMİRAY
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Genel Cerrahi Servisi
KEY WORDS : Pankreas, intraduktal neoplazi, papiller, müsinöz

Pankreasın intraduktal papiller müsinöz neoplazileri nadirdir. Morfolojik olarak adenomdan karsinoma kadar değişen bir spektrum gösterirler. Pankreasın sık görülen tümörlerinden intraduktal gelişimleri, klinik ve pankreatografik görünümleri ile ayrılırlar. Prognoz, tanı zamanında invaziv komponentin yaygınlığına bağlıdır. İleri yaşta, pankreas başında lokalize minimal invaziv intraduktal papiller müsinöz neoplazi olgusu literatür bilgileri gözden geçirilerek klinik ve morfolojik özellikleri ile birlikte tartışılmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]